Resultater NM i filosofi for vgs 2021/22

598 elever fra 39 skoler i 9 (av 11) fylker deltok i årets NM i filosofi for vgs, det 16. i rekken.
Under følger finalejuryens rangering av 2. runde på Oslo handelsgymnasium 31. mars, hvor 36 kvalifiserte elever fra 1. runde/BSPEE 2021 leverte sitt essay, samt de seks første rangerte essayene. Finalejuryen bestod av førsteamanuensis Hilde Vinje og professor Einar Duenger Bøhn, Universitetet i Agder. Finalejuryen fikk alle essays tilsendt anonymisert, og uten info om lærerjuryenes poenggivning 31.3.

Gull- og sølvmedaljevinnerne har takket ja til å delta i filosofi-OL i Lisboa 26-29. mai. Bronsemedaljevinneren er reserve. 

Les mer om konkurransen her.

Vi gratulerer vinnerne og takker samtidig alle deltakere og jurydeltakerne så mye for innsatsen!

1. plass

Kandidat 34

Sigve Wiedswang, Stavanger katedralskole (alle navn påført i ettertid.)

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en diskusjon av hvor nært forbundet vitenskapen er med menneskets subjektivitet, og av hva objektiv sannhet egentlig kan sies å være. Teksten kommer med nyanserte refleksjoner over hva som kan sies å være emne for objektiv sannheter. Framfor å slå seg med ro med enten koherens- eller korrespondanseteori om sannhet, framholder kandidaten at sannhet dypest sett er noe menneskelig og at det heller ikke vil gagne vitenskapens videre framdrift å tilskrive rådende vitenskapelige teorier full objektivitet. Teksten kunne hatt en litt strammere struktur, men utmerker seg likevel klart som en særdeles sterk besvarelse og scorer høyt både på originalitet og argumentasjon.

2. plass

Kandidat 26

Helene Pellicer-Ruud, Nydalen vgs (Oslo)

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en diskusjon av hvorvidt sekularisering virkelig er en forbedring av tidligere kulturer og av hvordan vi bør forstå kontrastene mellom vitenskap og religion. Det teller særlig positivt at kandidaten utfordrer premissene som ligger til grunn for sitatet og at Rortys utsagn blir gjort til emne for en nær analyse gjennom hele teksten. Det trekker imidlertid litt ned at det er noen unøyaktigheter underveis. For eksempel gjengis sitatet ufullstendig nederst på s. 2, noe som gjør at påstandene som tilskrives Rorty blir noe sterkere enn hva sitatet gir belegg for. Likevel har kandidaten gjort et veldig godt filosofisk arbeid med teksten og utviser høy grad av selvstendighet.

3. plass

Kandidat 11

Mikkel Grimstad, Foss vgs (Oslo)

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en diskusjon av hvorvidt en vitenskapelig søken etter sannhet kan innfris, eller om den kun er et forsøk på å nå noe som ligger utenfor vår rekkevidde. Kandidaten vurderer en form for epistemologisk skeptisisme og trekker veksler på Thomas Nagels diskusjon av umuligheten av objektiv mening. Kandidaten påpeker at vi ofte har en forventning om objektiv mening, mens dette i realiteten ikke kan innfris, noe som fører til en erfaring av det absurde. Til syvende og sist argumenterer kandidaten likevel for at vi bør etterstrebe subjektiv mening. Dette er en veldig fin diskusjon, selv om enkelte momenter med fordel kunne blitt drøftet i større detalj. For eksempel kunne forståelsen av hva «instrumentell verdi» innebærer fått enda mer oppmerksomhet. Jevnt over er dette like fullt en velskrevet besvarelse som gjør en bra jobb med å utvise selvstendighet.

4. plass

Kandidat 10

Leslie Berre, Foss vgs

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en pessimistisk diskusjon av mennesket og dets tro på egen rasjonalitet. Selv om vår rasjonalitet gjerne blir sett på som en gave, hevder kandidaten at menneskets fornuft derimot er en byrde og en forbannelse. Dette er et syn på tilværelsen som minner om Peter Wessel Zapffes syn på menneskets tragiske tilværelse, selv om han aldri nevnes eksplisitt i teksten. Besvarelsen scorer høyt på selvstendighet, men det trekker ned at den i liten grad utfordrer sin egen posisjon ved å svare på mulige motargumenter. Det trekker også noe ned at teksten gir enkelte unødige generaliseringer av visse persontyper. Likevel er dette en sammenlagt god besvarelse.

5. plass

Kandidat 1

Astrid Larsdatter Søvik, Amalie Skram vgs (Bergen)

Kandidaten tar utgangspunkt i et sitat av André Glucksmann, som adresserer eksistensen av godhet i nihilismen. Mens sitatet hevder at nihilisme kun benekter eksistensen av ondskap og ikke eksistensen av noe godt, sier kandidaten seg uenig og argumenterer for at godhet eller ondskap er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne eksistere. Videre utforsker besvarelsen en form for nihilisme. Kandidaten trekker veksler på Hannah Arendts teori om ondskapens banalitet for å argumentere imot tanken at mennesker fra naturens side er onde og problematiserer deretter slutninger fra «er» til «bør». Samtidig trekker kandidaten et skille mellom en subjektiv og objektiv forståelse av ondskap og godhet: Mens besvarelsen avviser ondskap og godhet rent subjektivt, aksepterer den dem på et objektivt plan basert på hvor mye nytelse og smerte som skapes i verden. Kandidaten kunne med fordel gått enda mer i detalj av hva som filosofisk sett motiverer skillet mellom subjektive og objektive verdier. Likevel er dette en velskrevet tekst.

6. plass

Kandidat 8

Otto Hodne-Tandberg, Elvebakken vgs (Oslo)

Besvarelsen tar utgangspunkt i sitatet av Vilém Flusser. Den følger opp med en diskusjon av hvordan vi kan skille mellom en menneskeskapt virkelighet og en reell virkelighet, og hvordan dette påvirker oss både som individer og samfunn. Teksten gir en analyse av Flussers sitat som både er grundig og god, men kunne gjerne tatt enda sterkere stilling i den påfølgende diskusjonen.

Delt 7. plass, alfabetisk etter skole (påført av Thor Steinar Grødal):

Øyvind Andreas Devold Offerdal, Elvebakken vgs
Noah Valio-Engebø, Kongsbakken vgs (Tromsø)
Vegard Craig Serendahl, Kristelig Gymnasium (Oslo)
Sondre Klokkerud Hella, Lillestrøm videregående skole
Eivind Magnus Kyte, Nadderud videregående skole (Bærum)
Sofie Storm Tjønnås, Nydalen vgs
Emma Hake, Oslo katedralskole
Jack Schønberg, Oslo katedralskole
Savå Pavel Nyland, Sandnes vgs            
Bjørn Borgar Bekkedal, Valler vgs (Bærum)