Resultater NM i filosofi for vgs 2021/22

598 elever fra 39 skoler i 9 (av 11) fylker deltok i årets NM i filosofi for vgs, det 16. i rekken.
Under følger finalejuryens rangering av 2. runde på Oslo handelsgymnasium 31. mars, hvor 36 kvalifiserte elever fra 1. runde/BSPEE 2021 leverte sitt essay, samt de seks første rangerte essayene. Finalejuryen bestod av førsteamanuensis Hilde Vinje og professor Einar Duenger Bøhn, Universitetet i Agder. Finalejuryen fikk alle essays tilsendt anonymisert, og uten info om lærerjuryenes poenggivning 31.3.

Gull- og sølvmedaljevinnerne har takket ja til å delta i filosofi-OL i Lisboa 26-29. mai. Bronsemedaljevinneren er reserve. 

Les mer om konkurransen her.

Vi gratulerer vinnerne og takker samtidig alle deltakere og jurydeltakerne så mye for innsatsen!

1. plass

Kandidat 34

Sigve Wiedswang, Stavanger katedralskole (alle navn påført i ettertid.)

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en diskusjon av hvor nært forbundet vitenskapen er med menneskets subjektivitet, og av hva objektiv sannhet egentlig kan sies å være. Teksten kommer med nyanserte refleksjoner over hva som kan sies å være emne for objektiv sannheter. Framfor å slå seg med ro med enten koherens- eller korrespondanseteori om sannhet, framholder kandidaten at sannhet dypest sett er noe menneskelig og at det heller ikke vil gagne vitenskapens videre framdrift å tilskrive rådende vitenskapelige teorier full objektivitet. Teksten kunne hatt en litt strammere struktur, men utmerker seg likevel klart som en særdeles sterk besvarelse og scorer høyt både på originalitet og argumentasjon.

2. plass

Kandidat 26

Helene Pellicer-Ruud, Nydalen vgs (Oslo)

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en diskusjon av hvorvidt sekularisering virkelig er en forbedring av tidligere kulturer og av hvordan vi bør forstå kontrastene mellom vitenskap og religion. Det teller særlig positivt at kandidaten utfordrer premissene som ligger til grunn for sitatet og at Rortys utsagn blir gjort til emne for en nær analyse gjennom hele teksten. Det trekker imidlertid litt ned at det er noen unøyaktigheter underveis. For eksempel gjengis sitatet ufullstendig nederst på s. 2, noe som gjør at påstandene som tilskrives Rorty blir noe sterkere enn hva sitatet gir belegg for. Likevel har kandidaten gjort et veldig godt filosofisk arbeid med teksten og utviser høy grad av selvstendighet.

3. plass

Kandidat 11

Mikkel Grimstad, Foss vgs (Oslo)

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en diskusjon av hvorvidt en vitenskapelig søken etter sannhet kan innfris, eller om den kun er et forsøk på å nå noe som ligger utenfor vår rekkevidde. Kandidaten vurderer en form for epistemologisk skeptisisme og trekker veksler på Thomas Nagels diskusjon av umuligheten av objektiv mening. Kandidaten påpeker at vi ofte har en forventning om objektiv mening, mens dette i realiteten ikke kan innfris, noe som fører til en erfaring av det absurde. Til syvende og sist argumenterer kandidaten likevel for at vi bør etterstrebe subjektiv mening. Dette er en veldig fin diskusjon, selv om enkelte momenter med fordel kunne blitt drøftet i større detalj. For eksempel kunne forståelsen av hva «instrumentell verdi» innebærer fått enda mer oppmerksomhet. Jevnt over er dette like fullt en velskrevet besvarelse som gjør en bra jobb med å utvise selvstendighet.

4. plass

Kandidat 10

Leslie Berre, Foss vgs

Besvarelsen tar utgangspunkt i Richard Rortys sitat og følger opp med en pessimistisk diskusjon av mennesket og dets tro på egen rasjonalitet. Selv om vår rasjonalitet gjerne blir sett på som en gave, hevder kandidaten at menneskets fornuft derimot er en byrde og en forbannelse. Dette er et syn på tilværelsen som minner om Peter Wessel Zapffes syn på menneskets tragiske tilværelse, selv om han aldri nevnes eksplisitt i teksten. Besvarelsen scorer høyt på selvstendighet, men det trekker ned at den i liten grad utfordrer sin egen posisjon ved å svare på mulige motargumenter. Det trekker også noe ned at teksten gir enkelte unødige generaliseringer av visse persontyper. Likevel er dette en sammenlagt god besvarelse.

5. plass

Kandidat 1

Astrid Larsdatter Søvik, Amalie Skram vgs (Bergen)

Kandidaten tar utgangspunkt i et sitat av André Glucksmann, som adresserer eksistensen av godhet i nihilismen. Mens sitatet hevder at nihilisme kun benekter eksistensen av ondskap og ikke eksistensen av noe godt, sier kandidaten seg uenig og argumenterer for at godhet eller ondskap er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne eksistere. Videre utforsker besvarelsen en form for nihilisme. Kandidaten trekker veksler på Hannah Arendts teori om ondskapens banalitet for å argumentere imot tanken at mennesker fra naturens side er onde og problematiserer deretter slutninger fra «er» til «bør». Samtidig trekker kandidaten et skille mellom en subjektiv og objektiv forståelse av ondskap og godhet: Mens besvarelsen avviser ondskap og godhet rent subjektivt, aksepterer den dem på et objektivt plan basert på hvor mye nytelse og smerte som skapes i verden. Kandidaten kunne med fordel gått enda mer i detalj av hva som filosofisk sett motiverer skillet mellom subjektive og objektive verdier. Likevel er dette en velskrevet tekst.

6. plass

Kandidat 8

Otto Hodne-Tandberg, Elvebakken vgs (Oslo)

Besvarelsen tar utgangspunkt i sitatet av Vilém Flusser. Den følger opp med en diskusjon av hvordan vi kan skille mellom en menneskeskapt virkelighet og en reell virkelighet, og hvordan dette påvirker oss både som individer og samfunn. Teksten gir en analyse av Flussers sitat som både er grundig og god, men kunne gjerne tatt enda sterkere stilling i den påfølgende diskusjonen.

Delt 7. plass, alfabetisk etter skole (påført av Thor Steinar Grødal):

Øyvind Andreas Devold Offerdal, Elvebakken vgs
Noah Valio-Engebø, Kongsbakken vgs (Tromsø)
Vegard Craig Serendahl, Kristelig Gymnasium (Oslo)
Sondre Klokkerud Hella, Lillestrøm videregående skole
Eivind Magnus Kyte, Nadderud videregående skole (Bærum)
Sofie Storm Tjønnås, Nydalen vgs
Emma Hake, Oslo katedralskole
Jack Schønberg, Oslo katedralskole
Savå Pavel Nyland, Sandnes vgs            
Bjørn Borgar Bekkedal, Valler vgs (Bærum)

Bilder, foredrag og video fra Filosofidagen 2022

Under følger bilder, foredrag og lenke til video fra Filosofidagen for videregående skole 2022 samt bilder fra juryarbeidet i etterkant av 2. runde av NM i filosofi den etterfølgende dagen. Vi sees igjen neste år!

Lenke til filming av filosofidagen her.

Filosofidagen for vgs og 2. runde NM i filosofi 2022

Endelig kan vi arrangere Filosofidagen for vgs på Fritt Ord, 30. mars, etter avlysning i 2020 og 2021 pga. pandemien. Nytt av året er at vi også forsøker å streame hele filosofidagen. Lenke til både livestream (og, forhåpentligvis, opptak) kommer her når det nærmer seg. Filosofidagen 30.3. arrangeres i forbindelse med 2. runde i NM filosofi som går av stabelen 31.3 på Oslo handelsgym.

Se program og liste over påmeldte under. Mer informasjon om dagen og filosofimesterskapet finner du her.

Vi gleder oss!

Resulater BSPEE 2021

262 elever fra til sammen ni land (19 inkludert norske IB-elever fra utlandet) deltok i årets Baltic Sea Philosophy Essay Event. Under følger resultatene. Norske elever tok både gull, sølv og bronse samt en hel del honorary mentions. Takk igjen til frivillige jurymedlemmer, og gratulerer så mye til vinnerne!

De 40 norske elevene som gjorde det best i konkurransen (og som er norske statsborgere) blir nå invitert til neste runde i NM i filosofi og Filosofidagen ved Fritt Ord via skolekontakten sin over mail. Se mer info om gangen i BSPEE/NM/OL i filosofi her.

Nettverksmøte 16.11.21

Tirsdag 16.11 kunne vi endelig gjennomføre nettverksmøte på vanlig måte igjen. Møtet ble også direktesendt over Teams, men dessverre fikk vi ikke til å spille inn opptaket denne gangen. Under følger program, oversikt over påmeldte, pdf fra foredragene samt noen bilder.

Takk til Foss vgs for lokaler, mat og sponsing av honorar til foredragsholderne, og takk for laget til alle fremmøtte!

NM i historie og filosofi 2021

Også årets mesterskap ble avholdt i noe redusert form på grunn av pandemien, men 16 skoler deltok like fullt. Årets finalejury besto av Erik Magelssen (Nadderud vgs), Irene Brendehaug (Tertnes vgs/eksamensnemnda for hifi), Atle Sævareid (lærebokforfatter) og Gunnar Schrøder-Kristiansen (Lillestrøm vgs). Under følger resultater, medaljeessays og jurybegrunnelser.

Takk igjen til alle som deltok, og gratulerer så mye til vinnerne!

RESULTATER NM Historie og filosofi 2021

GULL

Daniel Ginsby, St. Hallvard vgs

Svært god redegjørelse for historiefagets særegne karakter som hybridvitenskap. Viser stor bredde i sine kunnskaper om og forståelse av tenkere og deres tanker om historiefaget sammenlignet med andre vitenskaper og om muligheten for å avdekke objektiv kunnskap om fortiden. God eksemplifisering gjennom striden rundt Frontkjemperne. Eleven redegjør godt for synet på historieskriving som skjønnlitteratur. Trekker inn relevante tenkere fra hermeneutikk og postmodernisme. Kunne dog gått mer konkret inn på hvordan historikerne faktisk arbeider: Besvarelsen sier mye bra om positivisme og positivismestriden, men hva betyr dette metodisk? I hvilken grad kan den hypotetisk-deduktive metode som natur-vitenskapene bruker forenes med hermeneutiske innsikter i historiefaget? Noe mer konkret kunne også sies om forskjellene mellom skjønnlitteratur og historieforskning.

SØLV

Mikkel Grimstad, Foss vgs 

Meget velformulert besvarelse som viser gode kunnskaper og besvarer oppgavens tre spørsmål godt. Eleven viser stor forståelse for sentrale tanker innen filosofi og vitenskapsteori og holder et gjennomgående høyt refleksjonsnivå. Dog noen upresisheter i beskrivelsen av Platon og Aristoteles som tidlige utgaver av 1700-tallets rasjonalisme og empirisme/kritisisme. En så god tekst kunne også godt vært litt lenger!

Delt BRONSE:

Synne Lorentzen, Horten vgs

Kulepunktene i oppgaven er besvart og eleven bruker kildene godt. Eleven har gode poenger i drøftelsene sine, og hen bruker relevant teori. Eleven får fram betydningen av frihet i både sosialliberalismen og i kommunismen på en god måte, og konklusjonen her er rimelig. Det er mer fokus på tenkning enn på de historiske prosessene bak demokratiet her. Når det gjelder filosofi, er eleven inne på Rousseau. Hen gir også Mary Astell stor betydning. Eleven kunne sagt noe mer om hva Rousseaus filosofi går ut på. John Locke hadde også vært relevant. Det hadde også vært nyttig med noe mer om hva de to ideologiene går ut på, men de er uansett brukt riktig på problemstillingen. Begrepene positiv og negativ frihet er brukt på ulike måter. Det er derfor ikke helt klart hva eleven legger i disse. Noen av sitatene mangler referanser til kildene.

og

Ian Toman Søberg, Kristelig Gymnasium

Kulepunktene i oppgaven er besvart og eleven bruker kilder på en god måte. Eleven drøfter demokratiets utfordringer på en veldig god måte. Mange gode poenger og refleksjoner her. Eleven viser at hen har god innsikt i dette temaet. Teksten er altså god på politikk og samfunn, mens det er noe mindre om den historiske bakgrunnen her. Alle filosofene som er med her, også ideologier, nevnes i noen grad uten å brukes direkte som argumenter i drøftelsene. Eleven kunne gått dypere inn i noen av dem. Men tenkningen som trekkes inn er relevant, og den brukes riktig. Teksten gjentar seg selv noe.

Delt 5.plass:

Marie Sando, Rjukan vgs og

Esbjørn Kvaale Solberg, St Paul gymnas (Bergen)

Se også her for mer info om mesterskapet.

Filosofi-OL 2021

Filosofi-OL gikk på nett, i år som ifjor arrangert fra Slovenia, og samlet elev-deltakere fra 42 land. Norgesmester Aslak Hellevik fra Elvebakken og Mikkel Grimstad fra Foss var årets norske deltakere, hvor både Aslak og Mikkel fikk utmerkelsen Honorary Mention for sine essays. Les essayene her:

Deres rapport følger under

Aslak Hellevik, Elvebakken vgs (Oslo):
Jeg er veldig glad for å kunne bli en del av et større filosofi-nettverk ved å delta på årets filosofi-OL. Jeg har snakket og diskutert med mange forskjellige folk med mange forskjellige utgangspunkter og synspunkter. Å diskutere filosofi med så kunnskapsrike og engasjerte mennesker har både tvunget meg til å utvide horisonten min, samtidig som jeg har fått venner over hele verden.

Jeg og en gruppe andre deltakere har også møttes online flere ganger utenom selve arrangementet, og planlegger å møtes jevnlig fremover for diskusjon og samtale. Pandemien satte ingen stopper for at vi kunne bli kjent med hverandre, og vi håper på å kunne å møtes i virkeligheten en eller annen gang når den er over.

Aktivitetene og foredragene var også veldig engasjerende og interessante, det er ikke hver dag man får ha en filosofisk samtale med Peter Singer og Noam Chomsky!

Arrangørene gjorde en svært god jobb med arrangementet, som var preget av god stemning fra alle kanter. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med å ha vært med!


Mikkel Grimstad, Foss vgs (Oslo):
Jeg synes det var overraskende bra opplegg til å være på nett.
Det jeg var med på synes jeg var ytterst interessant, spesielt diskusjonsdelen synes jeg var givende. Spørsmålsrundene med Michael Albert og Peter Singer var spesielt spennende..

Selve skrivingen gikk også veldig bra, funka godt med zoom + eksamen-nettsiden. Så godt som umulig å jukse, som ga den betryggende følelsen av at alle har samme utgangspunkt.

Alt i alt bra opplegg! Håper likevel på en fysisk tilstedeværelse neste år:)

NM i filosofi 2021

Selv om Filosofidagen ved Fritt Ord også i 2021 ble avlyst på grunn av smittevernhensyn, ble NM i filosofi likevel gjennomført – første runde som vanlig og 2. runde i en koronaminimert versjon der de elleve beste deltagerne fra 1. runde/BSPEE var invitert. Ni essays ble levert inn og vurdert av professor Einar Duenger Bøhn og førsteamanuensis Hilde Vinje, begge ved Universitetet i Agder. Finaleoppgavene, resultater og medaljeessays følger under.

Gull- og sølvmedaljevinnerne er sendt videre til årets e-OL i filosofi 27.-30. mai. Vi graturerer vinnerne og ønsker lykke til der!

RESULTATER NM I FILOSOFI 2021

GULL: Aslak Hellevik, Elvebakken vgs (Oslo)

SØLV: Mikkel Grimstad, Foss vgs (Oslo)

BRONSE: Viktor Braaten Gulbrandsen, Bjørnholt vgs – IB (Oslo)Klikk også her for info om mesterskapet generelt og tidligere års resultater og medaljeessays.